Akademik çalışmalarınızda SPSS-Lisrel-AMOS ile veri analizi, "yöntem ve bulgular"ın hazırlanmasında profesyonel destek için iletişime geçiniz.

Hizmetlerimiz

* Anket analizi, spss analizi, istatistiksel yorumlama, raporlama, Word tablo ve grafikleri oluşturma,
* Yöntem ve bulgular oluşturma (tez yazım kılavuzuna uygun)
* Tıbbi istatistik, anket değerlendirme, spss istatistik (ölçek geliştirme, yapısal eşitlik modeli,yol analizi (path) t testi, varyans analizi, korelasyon, regresyon)
* Yüksek lisans ve doktora tez ve her türlü akademik çalışma için anket hazırlama,
* Hipotez, problem cümlesi, alt problemleri oluşturma,
* Anket hazırlama,
* Örneklem sayısı/büyüklüğü hesaplama,
* Veri girişi (anketlerin bilgisayara girişi),
* Testler öncesi verilerin düzenlenmesi, hata kontrolü,
* Parametrik sınamalar, hangi yöntemin kullanılacağını belirleme (normal dağılım, homojenlik, eşvaryanslılık vb.),
* Güvenirlik, geçerlik testleri (Cronbach, test-tekrar test, temel bileşenler analizi, madde-toplam korelasyonu, açımlayıcı faktör / doğrulayıcı faktör (dfa),
* Akademik çalışmalarda SPSS analizi, anket analizi, veri analizi, tez analizi

Akademik çalışmalarda SPSS analizi, anket analizi, veri analizi, tez analizi

Akademik çalışmalarınızda SPSS-Lisrel-AMOS-EViews ile "anket analizi", "veri analizi", "yöntem ve bulgular"ın hazırlanmasında profesyonel destek için iletişime geçiniz.

Ad Soyad

E-posta

Telefon

Mesajınız

Dosya ekle
(isteğe bağlı)


 

SPSS Tablo ve Yorumları

* 1-Hipotez, problem cümlesi, alt problemlerin oluşturulması: Veri analizinin (anket analizinin, spss analizinin) amacına yönelik hipotezler kurulur/ araştırma soruları hazırlanır.

* 2-Anket hazırlama/geliştirme: Örneklemin profiline uygun sorular hazırlanır; hipotez, problem cümleleri ve uygulanacak testlere göre cevap seçenekleri belirlenir.

* 3-Örneklem sayısı/büyüklüğü hesaplama: Anket analizi, spss analizi, veri analizi sonuçlarının genellenebilirliği için örneklem sayısı belirlenir. Doğru yapılmayan örnekleme, sonuçların veya her şeyden önce çalışmanızın kabul edilmemesine neden olacaktır. Örnekleme hakkında bilgi için basit/temel bilgileri örneklem sayısı (büyüklüğü) hesaplama sayfasından inceleyebilirsiniz.

* 4-Veri girişi: Uygulama sonucu elde ettiğiniz verilerin doğru şekilde girilmesi (doğru veri girişi "spss_veri_girişi" gerekir. Her programda farklıdır; doğru veri analizi için, doğru veri girişinin yapılması gerekir. Doğru girilmesi yüksek lisans / doktora çalışmalarında (makale, proje, ödev, tez) hızlı / doğru sonuçlar elde etmeniz için önemlidir.

* 5-Testler öncesi verilerin düzenlenmesi, hata kontrolü: Veri girişi sonrası hatalı girişlerin kontrolünün yapılması, düzenlenmesi gerekir. Düzenleme aşamasında çalışmanın amacı, hipotezleri / problem cümleleri dikkate alınır. Örneğin hipotezlerinizde herhangi bir değişkenin yaş ile ilişkisinin incelenmesini istiyorsanız yaş değerlerinin doğruluğunun kontrol edilmesi; karşılaştırma testleri için (t testi, varyans vs.) yaş değerlerinin kategorize edilmesi gerekir. Bu size grup sayılarının azaltılmasını sağladığı gibi konuyla ilgili önceki çalışmalardan elde edilen bulgularla karşılaştırmada kolaylık sağlayacaktır.

* 6-Parametrik sınamalar (normal dağılım, homojenlik, eşvaryanslılık vb.): Hangi yöntemin kullanılacağını belirleme aşamasında, çalışmalarda öncelik parametrik testlerdedir. Fakat her değişkene bu testler yapılmaz. Normallik sınaması, grup sayıları, değişkenlerin kategorik, sıralı veya sürekli ölçekte olması gibi yöntemlerle kontrol edilmektedir. Uygun olmayan değişkenlerin parametrik yöntemlerle test edilmesi hatalı sonuçlar elde edilmesine, sonuçların güvenilir olmamasına neden olacaktır.

* 7- Güvenirlik / geçerlik testleri (spss Cronbach, test-tekrar test, TBA, madde-toplam korelasyonu): Kullanılan testler "ölçmeyi ne kadar doğru yaptı; ölçmek istediğiniz davranış/olguları" ne düzeyde ölçebildi? Anket geliştirme, ölçek geliştirme için kullanılan ölçeğin "iç tutarlığı var mı?" gibi soruların cevapları aranır. Bu koşullar sağlanmadıysa elde ettiğiniz sonuçlar güvenilir değildir, kullandığınız yöntemler geçerli yöntemler değildir. Açıklayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, madde toplam korelasyonu.

* 8- Hipotezlerin test edilmesi: Hipotez, problem/alt problem cümlelerine uygun karşılaştırma / ilişki testleri (spss ile veri analizi, anket analizi, tez analizi) yapılır. Genel olarak bu aşama hipotez testleri olarak görünse de aslında yukarıda sayılan tüm aşamalar veri analizi kapsamındadır. Hipotez testleri aşaması hipotezlerin uygun programlarla sınandığı (spss analizi), problem / alt problemlerin cevaplarının bulunduğu aşamadır. Karşılaştırma / ilişki testleri (spss anova, spss manova, bu aşamada yapılır. Online veri analizi (demo) için tıklayınız

* 9- Veri analizinden (spss analiz, tez analizi, anket analizi) elde edilen tablo ve grafiklerin yorumlanması / raporlanması (spss tablo yorumlama, spss_grafik): Bu aşama çalışmanın türü, enstitü/dergiye bağlı olarak materyal, yöntem, teknik, bulgular başlıkları altında yer alır. Hipotez testlerinden önceki tüm aşamalar materyal, yöntem / teknikler başlığı altında yer alırken hipotez testlerinden elde edilen sonuçların yorumlandığı (spss analiz yorumlama) bölüm genel olarak bulgular başlığı altında yer alır. Bu aşamada bulgular Word tablo/grafikleri haline getirilir, tüm çalışmalar yorumlanıp raporlanır.


Güvenirlik / Geçerlik Testleri / Ölçek Geliştirme

* Madde analizi

* Açımlayıcı faktör analizi

* KMO / Barlett's

* Faktör yükleri, açıklanan varyans

* Cronbach's Alpha

* Madde toplam korelasyonu


Lisrel / AMOS Yapısal Eşitlik Modelleri

* Doğrulayıcı faktör analizi

* Model uyum indeksleri (RMSEA, SRMR, X2, GFI, CFI, IFI, RFI ...

* Yol analizi

* Aracı (mediator), düzenleyici (moderatör) değişkenli yapısal eşitlik modelleri

* Yapısal eşitlik modeli tablo ve yorumlarıBaşa dön

© istatistik-tezdestek.com 2011 - 2018 · ·